Construction of mathematical model for high-level expression of foreign genes in pPIC9 vector and its verification

Bingli Wu, Lei Zha, Zepeng Du, Xiaomin Ying, Hua Li, Liyan Xu, Xiaofei Zheng, Enmin Li, Wuju Li

 

 

Home

Prediction

About

Contact

Help

 

 

    Please email us your any suggestions or comments about the program

    Wuju Li:  wujuli@yahoo.com or liwj@nic.bmi.ac.cn

    If you need help in high-level expression experiments of foreign genes, please contact

    Enmin Li: mnli@stu.edu.cn